Our Gratitude

Geetanjali Radio Station: Subhash Kelkar
Geetmala Radio Station: Narendra Sheth
Manoranjan Radio Station: Mumtaz Haque
Rockin Raga: Anu Gopalakrishnan
The Indian Scene: Lipsa Sheth
MIINDIA.COM
All our dedicated volunteers

2014 Sponsors

Diamond Sponsors

  Aim for SEVA
          Arvin & Jaya Shah
          Bhargava Foundation
          General Motors Foundation
          Jitendra & Anita Patel
  Manoj & Poonam Sachdeva     

Platinum Sponsors

 Anjali Anturkar
         Fifth Third Bank
         Haren Gandhi Foundation
         Suresh & Usha Mangrulkar
         Technosoft Corporation
         Yoniki Baat, UM Chapter
         MAAPI Auxiliary
                    
Gold Sponsors

Abacus Service Corporation
Anil Kumar
Jehangir Rao
Usha Ram
Vinay and Shobha Malviya
Jaya Travels
Kusum Rashid  
Avinash & Hema Rachmale
St. Stephens’s church
Kyyba
Vijaya & Suresh Kamath  
Sunkish Consulting Corporation
Pradeep & Geeta Bhandarkar
Gangadhar & Pushpa Vaishampayan
Vimal Puri
Shadan Hasan
Balaji & Anjali Guntur
Mallari & Rohini Kulkarni
Guru & Mona Sashital
Dipti & Aditi Sharangpani
Smita Kapoor
Parashakti Temple
Geetmala Foundation
Jain Society of Greater Detroit
Subha Reddy

Silver Sponsors

Anonymous
Ajey & Sanjyot Mohile
Avinash & Chitra Joshi
B. L. Narasimharaju
Comerica Bank
Devinder Kakkar
Hema & Sudhakar Rao
Jaydeep Mankikar
Rajan
Krishnan
Deepak Dhabbuwala
Lalit and Shobha Shah  
Surekha and Bhimsen Rao  
DS Foundation
Indu & Bala Pai
NYX Inc.
Prabhakar & Stephanie Patil  
Sameer & Chandan Gupte
Vivek & Veena Joshi  
Jay & Bharti Shah
Sudhir & Manini Sanghvi
Salabh Tayal
Bharatiya Temple
Preeti Venkatraman
Tusar Desai
Sanjay & Medha Umarji
Parshuram & Meena Date
Subhash & Preeti Kelkar

Recurring Donors

2019 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Deepak Parekh
          Girish & Suman Khosla
          Naysha Sheth
          Phalguna Siddapureddy
          Sheela Madepelli
          Tagore Vepa       
          John Wiersba

2018 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Girish & Suman Khoslaa
          Phalguna Siddapureddy
          Tagore Vepa       
          John Wiersba
          Vibha Menawat          

2017 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi

2016 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi      

2015 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
          Anjali & Balaji Guntur

2014 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Mallari Kulkarni
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
         Anjali & Balaji Guntur